Proposition : Modifications des statuts LP07 Schifflange selon la loi du 7 août 2023

Fannt hei drënner d'Propositioun fir Modifikatiounen a Korrekturen vun eisen LP-Statutten. En Deel vun de Statutten huet nom Gesetz vum 7. August 2023 missen ugepasst ginn.